Smyslem tohoto statutu je upravit pravidla spotřebitelské soutěže s názvem „25 let KOMAT“ (dále jen Soutěž).
Tento materiál je jediným dokumentem závazně upravujícím Pravidla Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento materiál lze měnit formou písemných dodatků k tomuto statutu.
Změny statutu jsou po vyhlášení Soutěže přípustné pouze s písemným souhlasem Pořadatele.

1.Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost KOMAT – STK s.r.o., se sídlem: Dolní Třebonín 195, 382 01 Dolní Třebonín, zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 6453 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, IČO: 25153790, DIČ: CZ25153790 (dále jen „pořadatel“) a společnost KOMAT a.s. se sídlem Dolní Třebonín 196, 382 01 Dolní Třebonín, zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 1437 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, IČO: 26089505, DIČ: CZ26089505 (dále jen „pořadatel“).

2.Trvání soutěž

Soutěž bude probíhat pro zákazníky KOMAT – STK s.r.o. a KOMAT a.s. v termínu od 1.4.2019 do 5.12.2019 (dále jen „soutěžní období“).

3.Kdo se může soutěže zúčastnit

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 15 let (dále jen „soutěžící“), která je zároveň zákazníkem společností pořadatele KOMAT – STK s.r.o. a KOMAT a.s.
Platným dokumentem pro účast v soutěži je účtenka, vystavená od jedné z pořádajících společností Pořadatele, s datem plnění od 1.4.2019 do 5.12.2019.

4. Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si zakoupí zboží nebo službu v minimální hodnotě 1.800,-Kč s DPH a poté vyplní a odevzdá do slosovacího boxu slosovací lístek, který obdrží po zaplacení výrobků na pokladně.
Soutěže se lze zúčastnit opakovaně.
Slosovatelný lístek musí být řádně vyplněn bez použití hanlivých či urážlivých výrazů (Pořadatel si vyhrazuje právo takové lístky kdykoliv vyřadit ze Soutěže).
Povinná pole při vyplnění slosovatelného lístku: jméno, příjmení, tel. číslo, e-mailová adresa, odpověď na soutěžní otázku.
Registrovat se lze online na www.komat.cz/25let a osobně na provozovnách Pořadatele.
Nečitelné, neúplné a nesprávné vyplnění slosovatelného lístku je považováno za neplatné.
Nevyhovující font (háčky, čárky) nebude mít vliv na přijetí lístku do losování.
Vyplněním lístku a jeho odevzdáním do losovacího boxu každý účastník potvrzuje, že se s pravidly soutěže seznámil a souhlasí s nimi.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci firem KOMAT – STK s.r.o. a KOMAT a.s. a jejich rodinní příslušníci.

5. Výherci a Výhry v soutěži:

O výherci výher rozhodnou losování, která proběhnou:

  1. losování 10.5.2019
  2. losování 28.6.2019
  3. losování 30.8.2019
  4. losování 5.12.2019

Výhercem se rozumí účastník soutěže, který bude vylosován na provozovně, kde se zapojil do soutěže a bude kontaktován na telefonním čísle, které uvedl na registračním formuláři.

Výhry v soutěži:

  1. hlavní cena: losování 10.5.2019 – svezení s Václavem Pechem na Rallye Český Krumlov 17.5.2019 v hodnotě 25.000,-Kč  a dalších zajímavých 25 cen
  2. hlavní cena: losování 28.6.2019 – elektrokolo dle vlastního výběru v hodnotě 25.000,-Kč a dalších 25 zajímavých cen
  3. hlavní cena: losování 30.8.2019 – sada pneumatik Continental v hodnotě 25.000,-Kč a dalších 25 zajímavých cen
  4. hlavní cena: losování 5.12.2019 – lyže dle vlastního výběru v hodnotě 25.000,-Kč a dalších 25 zajímavých cen

Všechny výhry jsou udělovány v souladu s daňovými předpisy.
Vzhled výher se může ve skutečnosti lišit od jejich prezentace na POS materiálech a reklamách.

7. Oznámení o předání Výhry

Pro odevzdání výhry budou použity údaje vyplněné Soutěžícím na slosovacím lístku.
Pokud nejsou údaje ve slosovacím lístku vyplněny, výhra propadá bez náhrady.
V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce kontaktovat do 3 pracovních dní od losování, vyhrazuje si Pořadatel právo výherce vyřadit ze slosování a nahradit jej novým vylosovaným výhercem.
Všechny výhry budou výhercům předány po domluvě s obchodním zástupcem v místě konání soutěže.
Výherce není oprávněn požadovat na Pořadateli jinou výhru, než jak je uvedeno výše, a nemá nárok na jiné protiplnění.
Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním Výhry.
Pokud bude do online formuláře soutěže zadáno chybné či falešné číslo účtenky, bude soutěžící s okamžitou platností a bez náhrady vyloučen ze soutěže.

8. Všeobecné podmínky

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit podmínky a Pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit, odložit anebo prodloužit dobu jejího trvání, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

9. Osobní údaje

Účastí v soutěži, tedy vyplněním o odevzdáním slosovatelného lístku, nebo registrací na webových stránkách pořadatele, dává soutěžící svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pořízených fotografiích a videích, a to pro obchodní a marketingové účely pořadatele soutěže, především pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a dalších marketingových akcí pořadatele apod. elektronickými a jinými prostředky na dobu do jeho odvolání.

Soutěžící dále dává pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, odevzdání výhry a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele. Soutěžící dává pořadateli současně souhlas se zveřejněním těchto údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, pořízených fotografiích a videích ve sdělovacích/komunikačních prostředcích v České republice a na webových a Facebookových stránkách pořadatele.
Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány systematizovaně a mechanicky.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemně na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv vyplývajících ze zákona, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí anebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života anebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může správce požádat o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce tento stav odstranil a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil anebo zlikvidoval.

Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před skončením doby platnosti soutěže, jeho účast v soutěži končí a soutěžící ztrácí nárok na výhru, pokud je požadavek doručen před předáním výhry soutěžícímu.

Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a jejich změnu bezodkladně oznámí společnostem KOMAT – STK s.r.o. a KOMAT a.s.

Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny (zpracovatelé):

  1. KOMAT-STK s.r.o.
  2. KOMAT a.s.

10. Pravidla Soutěže – umístění

Úplné znění pravidel soutěže je po celou dobu jejího trvání k dispozici na www.komat.cz/25let a na provozovnách pořadatele.

V Dolním Třeboníně dne 31. 3. 2019